Individueel intensief begeleidingstraject

Individueel intensief begeleidingstraject

Het Expertisecentrum Eenheid Zorg biedt individuele psychologische begeleidingstrajecten. Dit zijn trajecten waarbij ingegaan wordt op de individuele hulpvraag van een leerling. De klachten die aangepakt worden kunnen uiteenlopend zijn. Voorbeelden van klachten zijn somberheid, angst, trauma, zelfbeeldproblematiek, rouw, verzuim, impulscontroleproblemen en conflicten. Vaak hebben er al gesprekken met SMW of een andere hulpverlener plaatsgevonden, is er een training ingezet of zijn er al andere zaken gedaan om de klachten te verminderen. Deze inzet had echter onvoldoende resultaat.

Middels cognitieve gedragstherapie en eventueel EMDR wordt er ingegaan op de klacht van de leerling. De gesprekken duren 45 minuten per keer en vinden plaats op de locatie van het Expertisecentrum, Zaagmolenstraat 91. De frequentie en duur hangt af van de hulpvraag. Na het intakegesprek wordt een behandelplan gemaakt waarin een opzet van de behandeling, de doelen en een schatting wordt gegeven over de duur van het traject. Er vindt halverwege een tussenevaluatie plaats waarin de doelen en het verloop worden besproken met ouders en leerling en dit wordt na akkoord teruggekoppeld naar school. Dit gebeurt ook na het eindgesprek. Wegens de geheimhoudingsplicht wordt er tussendoor geen informatie aan de school verstrekt. Hier kan van worden afgeweken als dit wegens veiligheid noodzakelijk is of als dit nodig is voor het traject en de leerling en ouders hiervoor toestemming geven.

Aanmelding intensief begeleidingstraject
Om een leerling aan te melden voor het begeleidingstraject, dient u onderstaand formulieren in te vullen en aan ons te retourneren: 

Intakeformulier Intensief Begeleidingstraject

Toestemmingsformulier

Folder individuele begeleidingstraject

Folder EMDR

Folder cognitieve gedragstherapie