Zorgleerlingen in Beeld

Elk jaar is het Expertisecentrum betrokken bij het onderzoek in het kader van de Zorgleerling in Beeld onder auspiciën van het samenwerkingsverband Koers VO. Het betreft hier een grootschalig onderzoek voor leerlingen van groep 8 van de basisschool, waarbij het vermoeden bestaat dat zij aangewezen zijn op Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) of Praktijkonderwijs (PrO). LWOO biedt een leerling extra zorg en ondersteuning in het VMBO, om zo uiteindelijk een diploma te behalen. Praktijkonderwijs is geschikt voor leerlingen die grote moeite hebben met leervakken, maar wel graag met hun handen werken. Zij kunnen hier de basis leggen voor het leren van een beroep. Het traject van de Zorgleerling in Beeld start in september en wordt afgesloten in december/januari. 

Om in aanmerking te komen voor LWOO of PrO moet de leerling aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn criteria voor het IQ en de leerachterstanden en tevens wordt gekeken naar eventuele sociaal-emotionele problemen. Didactische gegevens worden aangeleverd door de basisschool, evenals sociaal-emotionele informatie in de vorm van twee vragenlijsten. Één wordt ingevuld door de leerkracht en één door de leerling zelf. Het Expertisecentrum neemt als onderzoeksbureau de taak op zich om tot een zo betrouwbaar mogelijke IQ-bepaling te komen.

De basisschool baseert haar advies aan de ouders van de leerling mede op de bevindingen van Eenheid Zorg. Alle onderzoeksgegevens worden samen met het Onderwijskundig Rapport doorgestuurd naar de school voor Voortgezet Onderwijs waar de ouders de leerling aanmelden. 

Wordt op basis van de onderzoeksgegevens voldaan aan de criteria voor LWOO of PrO, die Koers-VO heeft opgesteld, dan kan de school voor Voortgezet Onderwijs waar de leerling is aangemeld een verklaring aanvragen, waarmee extra gelden beschikbaar komen voor de betreffende leerling.

 Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Koers-vo. www.koers.vo.nl